Algemene voorwaarden per 07-09-2013

Print deze pagina

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten tussen Verkeersschool Lansingerland gevestigd te Berkel Berkel en Rodenrijs en diens opdrachtgever.

Verkeersschool Lansingerland dient zich te houden aan de afspraken gemaakt onder artikel 1, de opdrachtgever dient zich te houden aan de afspraken gemaakt onder artikel 2.

  • Artikel 1
  1. De instructie wordt gegeven door een instructeur die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet.
  2. Verkeersschool Lansingerland heeft in het geval van een calamiteit een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten.
  3. Alle aanvullende afspraken zullen worden vast gelegd worden vastgelegd in de samenwerking overeenkomst.
  • Artikel 2
  1. Verkeersschool Lansingerland of zijn vertegenwoordiger in deze heeft het recht om alle vormen van praktijk/theorietraining en of overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer er sterk het vermoeden is dat de kandidaat opzettelijk geen en/of onjuiste informatie door heeft gegeven over de medische en/of psychische toestand. Wanneer er een sterk vermoeden is dat de kandidaat opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de instructie en er tijdens deze blijkt of sterk het vermoeden bestaat dat de leerling onder invloed van medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, alcohol en of andere verdovende middelen is.
  2.  In geval van het het eenzijdig beëindigen van de praktijk/theorietraining en of overeenkomsten door Verkeersschool Lansingerland zal het reeds betaalde bedrag worden geretourneerd na 30 dagen minus de som van gevolgde en de eventuele gemaakte kosten inzake geboekte examens en er zal een bedrag van €75,- in rekening gebracht worden voor de administratie kosten.
  3. De kandidaat dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de geplande instructie aanwezig te zijn op de afgesproken locatie en altijd een geldig legitimatie bewijs kunnen tonen voor het bijwonen van een theoretische instructie en tijdens het volgen van de praktijktraining in het bezit te zijn en kunnen tonen van een geldig rijbewijs. Wanneer er tijdens de instructie niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan zal de instructie geannuleerd worden en alle gemaakte kosten en de gereserveerde instructie tijd / faciliteiten worden doorberekend tevens er zal een bedrag van €75,- in rekening gebracht worden voor de administratie kosten.
  4. Bij annulering van de geboekte instructie binnen minder dan 11 werkdagen door de opdrachtgever en pas na bevestiging van Verkeersschool Lansingerland zullen alle gemaakte kosten worden doorberekend en de geplande instructiedag worden geannuleerd.
  5. De instructeur gaat er vanuit dat er geen sprake is van een eventuele ontzegging van de rijbevoegdheid, wanneer later blijkt dat de kandidaat voorafgaand aan de instructie niet de juiste informatie heeft verstrekt, dan wordt de kandidaat/opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade’s veroorzaakt aan derden.

Betalingen dienen volgens afspraak in de overeenkomst en in de eventuele overeengekomen termijnen op het rekeningnummer van de Verkeersschool Lansingerland te worden voldaan. Wanneer er niet volgens afspraak aan de betalingsverplichting voldaan wordt houdt Verkeersschool Lansingerland zich het recht voor om alle instructie op te schorten tot dat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Alle extra kosten die hier uit voortvloeien zullen worden verhaald bij de opdrachtgever.

Ten slotte, op onze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.